• Highlight top headlines without taking up a lot of vertical space. This particle is perfect for breaking news and important information.
  Give your content a clean, organized look by splitting it into elegant, easy-to-navigate tabs.
  Showcase images and headline your biggest features with this gorgeous, simple particle.
  Create clean, modern pricing tables that enable you to compare features and offerings from different pricing categories. Perfect for e-commerce.
  Create lists with expanding and contracting line items with ease. The Accordion particle makes it easy to maximize your available space.
  Showcase your images in a modern, dynamic way with this particle.
 • The Layout Manager features an infinitely simple drag-and-drop interface, enabling you to edit your layout from your desktop, laptop, or tablet.
  Add particles directly to your layout with drag-and-drop simplicity.
  Give each section of your page a unique look by applying classes directly using the Layout Manager.
  Give a section one, two, or twenty rows! Fill them with particles and module positions to your heart’s desire. There is really no limit to what you can do with Gantry 5’s Layout Manager!
MAR 03, 2016
About Photon
All demo content is for sample purposes only, to represent a live site.
Note: Photon is built on the latest version of the Gantry 5 Framework.
Gantry 5 Framework
Particles System
Layout Manager
Menu Editor

 1. Program do obsługi WOD-KAN - Woda Millennium

 2. Program do obsługi Dokumentacji - EOD Alti

 3. Program do obsługi ODPADY -Odpady Millennium

 4. Program do obsługi e-BOK - e-bok elektroniczne rozliczanie 

 5. Program do obsługi Inkasentów - inkasent

 6. Program do obsługi stanowisk Kasowych - kasa i bank

 7.Program do obsługi Struktury sieci - obsługa sieci WOD-KAN

 8.Program do obsługi GPEC -  GPEC Millenium

 9.Program do obsługi Usług innych - Usługi Millennium

10.Program do obsługi Magazynu - Magazyn Millennium

11.Program do obsługi Sprzedaży detalicznej - Detal Millennium

12.Program do obsługi bazy Kurii i Seminarium - Alti Seminarium

W skład aplikacji Woda Millennium wchodzą następujące moduły podstawowe:

 • Fakturowanie i rozliczanie za wodę i ścieki.
 • Gospodarka wodomierzowa.
 • Rozrachunki i windykacje.
 • Rozliczanie odbiorców w terenie.

  oraz moduły-rozszerzenia:

 • Moduł Kasa
 • Moduł Struktura sieci
  Pakiet jest zgodny z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ściekow” ( Dz.U. nr 72, poz. 747 ) i obejmuje wszelkie wymagania zgodne z tą ustawą jak i Ustawą o VAT, przepisach w zakresie gospodarki wodomierzowej.

  Możliwości aplikacji Woda Millennium:

  aplikacja działa w systemie MDI

  1.Ma możliwość tworzenia ewidencji kontrahentów i odbiorców wody, adresata ,adresu punktu.
  2.Baza danych kontrahentów zawiera między innymi następujące dane: numer ewidencyjny, nazwa, skrót nazwy, adres, adres do korespondencji, NIP, konto bankowe (konto indywidualne-zlecenie zapłaty,konto płatności masowych), podział na grupy(odbiorca może należeć do kilku grup), podział na osoby prawne i fizyczne
 • 3.Baza odbiorców zawiera między innymi: numer ewidencyjny, numer kontrahenta, nazwę, adres, ilość osób, minimum trzy rodzaje podziałów na grupy, podział na trasy inkasenckie, przypisane taryfy.
  4.Istnieje możliwość dopisywania dowolnych uwag do danego odbiorcy i kontrahenta.
  5.Istnieje możliwość wyszukiwania i zadawania zakresu po wszystkich polach dostępnych w bazie.
  6.Rozliczanie dowolnych struktur licznik – podlicznik z wieloma poziomami licznikow pośrednich, liczniki sprzężone, podliczniki odejmujące procentowe zużycie od nadlicznika.
  7.Istnieje możliwość doliczeń do licznikow i podliczników według cen lub zużytej wody i (lub) ścieków wyliczanych proporcjonalnie z różnicy wskazań wodomierzy.
  8.Wyliczanie średniej zużycia za dowolny okres dla jednego i wielu odbiorców.
  9.Możliwości dopłat do danej taryfy z dowolnym wskazaniem płatnika ,rejestracji tych dopłat i automatycznego rozliczania.
  10.Przy wprowadzaniu odczytów kontrola poprawności wprowadzanych danych (raptowne duże zużycie, przekręcenie się licznika) oraz możliwość używania funkcji pomocniczych takich jak: szacowanie odczytu na podstawie średniej, dostęp do historii odczytów.
  11.Możliwość doliczania na fakturze za wodę i odprowadzone ścieki dodatkowych usług stałych i zmiennych: opłat za odczyt, opłat stałych i zmiennych.
  12.Szacowanie proporcjonalne zużycia w przypadku zmiany ceny.
  13.Tworzenie faktur korygujących.
  14.Możliwość stworzenia dowolnej szaty graficznej faktury z możliwością uzależnienia postaci graficznej faktury od rodzaju kontrahenta.
  15.Druk dokumentów płatniczych do faktur z kodem kreskowym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację rachunku.
  16.Możliwość automatycznego dołączania do faktur informacji o zaległościach płatniczych i ewentualnych odsetkach.
  17.Możliwość generowania paczek elektronicznych do banku z wystawionych faktur w przypadku zleceń płatności z konta bankowego.
  18.Tworzenie i ewidencjonowanie umów z odbiorcami, automatycznego zachowania ich treści w obiegu dokumentów .
  19.Wspołpraca z gospodarką wodomierzową.
  20.Wspołpraca z przenośnym zestawem inkasenckim online i offline (zbieranie odczytów, druk faktur i rejestracja usterek na wodomierzach).
  21.Możliwość wyszukiwania klienta według zadanego dowolnie kryterium np.: nr ewidencyjnego, faktury, ulicy, imienia i nazwiska, odczytów, nr wodomierza.
  22.Sporządzanie zestawień według baz danych za dowolny okres dla: interesującego nas zakresu odbiorców, kodów płatnika, rejonu, adresu wodomierzy, zużycia wody, sprzedaży wody, zrzutu ścieków, „produkcji” ścieków, terminu płatności, itp.
  23.Opcja drukowania naklejek z adresami.
  24.Możliwość uwzględniania w wystawianych rachunkach: różnych przeliczników wody do ścieków, wszelkiego rodzaju ulg w określonym czasie, zmian cen za wodę i ścieki w dowolnym okresie, ustalania wysokości zaliczek, albo zużycia wody i (lub) ścieków dla interesującego nas obszaru i okresu;
  25.Automatyczną dekretację do Systemu Finansowo-Księgowego.
  26.Wystawianie faktury według: zużycia rzeczywistego, ryczałtu, prognozy.
  27.Możliwość regulowania wielkości – formatu książeczek płatniczych i zawartych w nich treści.
  28.Opcja stosowania różnych współczynników przeliczeniowych wody do ścieków dla dowolnie zdefiniowanych odbiorców.
  29.Możliwość rozliczania klientów według: różnych stawek (taryf) za wodę i (lub) ścieki.
  30.Możliwość stosowania różnych bonifikat, opłat stałych, upustów liczonych zarówno od ceny wody i (lub) ścieków jak i od ilości wody (lub) i ścieków dla różnych, podgrup dowolnie definiowanych.
  31.Blokowanie użytkownika na: stałe lub czas określony.
  32.Pobieranie danych z lat ubiegłych: historia kontrahenta.
  33.Eliminacja wpisywania osobno odczytó,w dat dla każdego odbiorcy:
  zapamiętywanie daty przez program dla każdego następnego odbiorcy; określanie daty dla określonej grupy odbiorców.
  34.Współpraca z systemem sprzedaży (przepływ informacji o wymianach wodomierzy, stanach liczników, informacje o usterkach wodomierzy).
  35.Ewidencja wodomierzy zawiera: numer fabryczny, producenta, typ wodomierza z dostępem do danych technicznych, daty produkcji, rok i miesiąc legalizacji, lokalizacja wodomierza, datą założenia i awarii.
  36.W przypadku wodomierza zamontowanego u odbiorcy istnieje dostęp do danych adresowych i rozliczeniowych odbiorcy z kartoteki wodomierza dla uprawnionych osób. 37.Historia ruchu wodomierza: wymiany, założenia, zdjęcia, awarii.
  38.Historia działań u konkretnego odbiorcy.
  39.Generowanie zleceń indywidualnych i masowych dla brygad wykonujących montaże i demontaże wodomierzy u odbiorców.
  40.Możliwość ewidencjonowania numerów plomb na wodomierzach i śrubunkach.
  41.Możliwość dołączania fotografii z mniejsca instalacji.
  42.Wydruk zestawień ewidencyjnych, wodomierzy z zarejestrowaną usterką, kwalifikujących się do legalizacji w zadanym obszarze.
  43.Wyszukiwanie wodomierza według zadanego kryterium: średnicy, czasu założenia i legalizacji, nr seryjnego, producenta, typu wodomierza, czasu awarii, Imienia i nazwiska, ulicy
  44.Tworzenie raportów i zestawień według dowolnie definiowanych przez użytkowników kryteriach.
  45.Dostęp do danych rozliczeniowych kontrahenta.
  46.Łatwe wyszukiwanie zobowiązań i należności – wg fragmentów nazw, numerów, miejscowości.
  47.Druk upomnień, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald, not odsetkowych.
  48.Stopniowanie wezwań do zapłaty (pierwsze wezwanie, drugie, ostateczne wezwanie do zapłaty).
  49.System posiada automatyczną windykację ,automatyczne wydruki wezwań stopniowania ich włącznie z odcięciem klienta i poinformowaniu operatora o tym fakcie.
  50.Możliwość ustalenia treści pism.
  51.Wydruk należności przeterminowanych według: rodzaju kontrahentów, wielkości zadłużenia, czasu trwania zadłużenia.
  52.Kwalifikację i ewidencję spraw w sądzie.
  53.Kwalifikację i ewidencjonowanie spraw o odcięcie wody.
  54.Ustalanie minimalnych kwot na noty odsetkowe i wezwania do zapłaty.
  55.Współpracę z czytnikiem kodów kreskowych.

Strona w budowie !!

Opierając się na długoletnim doświadczeniu stworzylismy program przeznaczony zarówno dla małych , średnich jak i bardzo dużych firm. Specyfika programu nastawiona jest na pełną integrację całej organizacji wokół spójnego narzędzia kompleksowo wspomagającego pracę przedsiębiorstwa na wszystkich jego szeblach. Wymierną korzyścią wprowadzenia EOD jest poprawa obiegu informacji a co za tym idzie znaczne podniesienie efektywności pracy no i w efekcie uzyskanie pełnej satysfakcji ze strony klienta:

POPRAWA OBIEGU INFORMACJI PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI FIRMY WZROST ZADOWOLENIA KLIENTA b>Podstawowe zalety aplikacji ALTI EOD :

-stabilność-
aplikacja tworzona w oparciu o bazy danych SQL oraz specjalistyczne narzędzia programistyczne,
-funkcjonalność-
zapewniająca pełną ergonomię pracy
-estetyka -
przejrzysty interfejs zapewniający przyjemną pracę na programie
-elatyczność-
pełna integracja z innymi aplikacjami urzędowymi oraz internetem
-skalowalność-
możliwość rozbudowy o dowolne moduły
-nazewnictwo-
zgodne z obecnie stosowanym w urzędach
Parametry techniczne aplikacji ALTI EOD
1.System jest napisany w nowoczesnej technologii otwartych systemów informatycznych zgodnie z tendencjami systemów klasy ERP.
2.System bazodanowy oparty jest na architekturze Open Source.
3.System Operacyjny dla serwera oparty jest na architekturze Open Source.
4.System pracuje w trybie graficznym.
5.System pracuje w technologii klient – serwer.
6.System jest skalowalny.
7.System umożliwia eksport danych do pakietu MS Office.

Aplikacja ALTI EOD umożliwia:
KORESPONDENCJA:

rejestrowanie dokumentów korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej, przyporządkowanie każdemu dokumentowi, zeskanowanego oryginału w formie jednego pliku załącznika lub wielu.Oznakowanie każdego dokumentu umożliwiające sprawne jego wyszukanie i rozpoznanie sortowanie dokumentow z uwzględnieniem ich klasyfikacji skierowanie dokumentu do innego wydziału lub osoby przyporządkowanie dokumentu do spraw powiązanych nadanie każdemu dokumentowi nr sprawy i atrybutu jawności ( tajności)
SPRAWY:
rejestrowanie spraw bieżących ( aktualnie rozpatrywanych,) przekierowywanie do kolejnego działu lub osoby, zgodnie z przyporządkowaną sygnaturą sprawy wymuszanie obiegu dokumentów zgodnie z aktualną procedurą urzędową dołączanie kolejnych załączników (dokumentów)do wybranej sprawy sprawny podgląd załączonych dokumentów szybką ocenę stopnia realizacji sprawy kontrola iloąci spraw do załatwienia w danej komórce organizacyjnej lub na danym stanowisku pracy,określenie dokładnego terminu realizacji sprawy przeglądanie historii sprawy wysłanie spraw zrealizowanych do pliku „ Archiwum” (...widok...)
TERMINARZ: (...widok...)
WYDRUKI:
-drukowanie książki nadawczej
-drukowanie etykiet adresowych lub adresowanie kopert
-drukowanie korespondencji seryjnej
-drukowanie wszystkich raportów
RAPORTY:
generowanie raportów prezentujących pełną sprawozdawczość z pracy całego urzędu, poszczególnych wydziałów wraz z rozbiciem na konkretne stanowiska pracy
KONTROLA:
Ścisłe określenie praw dostępu dla każdego operatora programu, bezpieczny i kontrolowany dostęp do informacji tajnych i poufnych, automatyczne powiadamianie pracownika o upływie terminu realizacji sprawy, kontrola aktualnej ilości spraw do załatwienia w danej komórce organizacyjnej lub na danym stanowisku pracy, określenie efektywności pracy całego urzędu, działów oraz poszczególnych pracowników, automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa (...widok...)
INTERNET:
bip
Podpis elektroniczny – posiada możliwość obsługi podpisu elektronicznego
korespondencję SMS -

Strona w budowie !!

piątek, czerwiec 10, 2016 Tomek News 14582
Wszystkie aplikacje Firmy ALTI sa zgodne z JPK. W ramach integralności jest także dostępna aplikacja łącząca JPK.
piątek, czerwiec 10, 2016 Tomek News 9884
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Żukowo Office, PL 

+ 48 58 685 85 03