W skład aplikacji Woda Millennium wchodzą następujące moduły podstawowe:

 • Fakturowanie i rozliczanie za wodę i ścieki.
 • Gospodarka wodomierzowa.
 • Rozrachunki i windykacje.
 • Rozliczanie odbiorców w terenie.

  oraz moduły-rozszerzenia:

 • Moduł Kasa
 • Moduł Struktura sieci
  Pakiet jest zgodny z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ściekow” ( Dz.U. nr 72, poz. 747 ) i obejmuje wszelkie wymagania zgodne z tą ustawą jak i Ustawą o VAT, przepisach w zakresie gospodarki wodomierzowej.

  Możliwości aplikacji Woda Millennium:

  aplikacja działa w systemie MDI

  1.Ma możliwość tworzenia ewidencji kontrahentów i odbiorców wody, adresata ,adresu punktu.
  2.Baza danych kontrahentów zawiera między innymi następujące dane: numer ewidencyjny, nazwa, skrót nazwy, adres, adres do korespondencji, NIP, konto bankowe (konto indywidualne-zlecenie zapłaty,konto płatności masowych), podział na grupy(odbiorca może należeć do kilku grup), podział na osoby prawne i fizyczne
 • 3.Baza odbiorców zawiera między innymi: numer ewidencyjny, numer kontrahenta, nazwę, adres, ilość osób, minimum trzy rodzaje podziałów na grupy, podział na trasy inkasenckie, przypisane taryfy.
  4.Istnieje możliwość dopisywania dowolnych uwag do danego odbiorcy i kontrahenta.
  5.Istnieje możliwość wyszukiwania i zadawania zakresu po wszystkich polach dostępnych w bazie.
  6.Rozliczanie dowolnych struktur licznik – podlicznik z wieloma poziomami licznikow pośrednich, liczniki sprzężone, podliczniki odejmujące procentowe zużycie od nadlicznika.
  7.Istnieje możliwość doliczeń do licznikow i podliczników według cen lub zużytej wody i (lub) ścieków wyliczanych proporcjonalnie z różnicy wskazań wodomierzy.
  8.Wyliczanie średniej zużycia za dowolny okres dla jednego i wielu odbiorców.
  9.Możliwości dopłat do danej taryfy z dowolnym wskazaniem płatnika ,rejestracji tych dopłat i automatycznego rozliczania.
  10.Przy wprowadzaniu odczytów kontrola poprawności wprowadzanych danych (raptowne duże zużycie, przekręcenie się licznika) oraz możliwość używania funkcji pomocniczych takich jak: szacowanie odczytu na podstawie średniej, dostęp do historii odczytów.
  11.Możliwość doliczania na fakturze za wodę i odprowadzone ścieki dodatkowych usług stałych i zmiennych: opłat za odczyt, opłat stałych i zmiennych.
  12.Szacowanie proporcjonalne zużycia w przypadku zmiany ceny.
  13.Tworzenie faktur korygujących.
  14.Możliwość stworzenia dowolnej szaty graficznej faktury z możliwością uzależnienia postaci graficznej faktury od rodzaju kontrahenta.
  15.Druk dokumentów płatniczych do faktur z kodem kreskowym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację rachunku.
  16.Możliwość automatycznego dołączania do faktur informacji o zaległościach płatniczych i ewentualnych odsetkach.
  17.Możliwość generowania paczek elektronicznych do banku z wystawionych faktur w przypadku zleceń płatności z konta bankowego.
  18.Tworzenie i ewidencjonowanie umów z odbiorcami, automatycznego zachowania ich treści w obiegu dokumentów .
  19.Wspołpraca z gospodarką wodomierzową.
  20.Wspołpraca z przenośnym zestawem inkasenckim online i offline (zbieranie odczytów, druk faktur i rejestracja usterek na wodomierzach).
  21.Możliwość wyszukiwania klienta według zadanego dowolnie kryterium np.: nr ewidencyjnego, faktury, ulicy, imienia i nazwiska, odczytów, nr wodomierza.
  22.Sporządzanie zestawień według baz danych za dowolny okres dla: interesującego nas zakresu odbiorców, kodów płatnika, rejonu, adresu wodomierzy, zużycia wody, sprzedaży wody, zrzutu ścieków, „produkcji” ścieków, terminu płatności, itp.
  23.Opcja drukowania naklejek z adresami.
  24.Możliwość uwzględniania w wystawianych rachunkach: różnych przeliczników wody do ścieków, wszelkiego rodzaju ulg w określonym czasie, zmian cen za wodę i ścieki w dowolnym okresie, ustalania wysokości zaliczek, albo zużycia wody i (lub) ścieków dla interesującego nas obszaru i okresu;
  25.Automatyczną dekretację do Systemu Finansowo-Księgowego.
  26.Wystawianie faktury według: zużycia rzeczywistego, ryczałtu, prognozy.
  27.Możliwość regulowania wielkości – formatu książeczek płatniczych i zawartych w nich treści.
  28.Opcja stosowania różnych współczynników przeliczeniowych wody do ścieków dla dowolnie zdefiniowanych odbiorców.
  29.Możliwość rozliczania klientów według: różnych stawek (taryf) za wodę i (lub) ścieki.
  30.Możliwość stosowania różnych bonifikat, opłat stałych, upustów liczonych zarówno od ceny wody i (lub) ścieków jak i od ilości wody (lub) i ścieków dla różnych, podgrup dowolnie definiowanych.
  31.Blokowanie użytkownika na: stałe lub czas określony.
  32.Pobieranie danych z lat ubiegłych: historia kontrahenta.
  33.Eliminacja wpisywania osobno odczytó,w dat dla każdego odbiorcy:
  zapamiętywanie daty przez program dla każdego następnego odbiorcy; określanie daty dla określonej grupy odbiorców.
  34.Współpraca z systemem sprzedaży (przepływ informacji o wymianach wodomierzy, stanach liczników, informacje o usterkach wodomierzy).
  35.Ewidencja wodomierzy zawiera: numer fabryczny, producenta, typ wodomierza z dostępem do danych technicznych, daty produkcji, rok i miesiąc legalizacji, lokalizacja wodomierza, datą założenia i awarii.
  36.W przypadku wodomierza zamontowanego u odbiorcy istnieje dostęp do danych adresowych i rozliczeniowych odbiorcy z kartoteki wodomierza dla uprawnionych osób. 37.Historia ruchu wodomierza: wymiany, założenia, zdjęcia, awarii.
  38.Historia działań u konkretnego odbiorcy.
  39.Generowanie zleceń indywidualnych i masowych dla brygad wykonujących montaże i demontaże wodomierzy u odbiorców.
  40.Możliwość ewidencjonowania numerów plomb na wodomierzach i śrubunkach.
  41.Możliwość dołączania fotografii z mniejsca instalacji.
  42.Wydruk zestawień ewidencyjnych, wodomierzy z zarejestrowaną usterką, kwalifikujących się do legalizacji w zadanym obszarze.
  43.Wyszukiwanie wodomierza według zadanego kryterium: średnicy, czasu założenia i legalizacji, nr seryjnego, producenta, typu wodomierza, czasu awarii, Imienia i nazwiska, ulicy
  44.Tworzenie raportów i zestawień według dowolnie definiowanych przez użytkowników kryteriach.
  45.Dostęp do danych rozliczeniowych kontrahenta.
  46.Łatwe wyszukiwanie zobowiązań i należności – wg fragmentów nazw, numerów, miejscowości.
  47.Druk upomnień, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald, not odsetkowych.
  48.Stopniowanie wezwań do zapłaty (pierwsze wezwanie, drugie, ostateczne wezwanie do zapłaty).
  49.System posiada automatyczną windykację ,automatyczne wydruki wezwań stopniowania ich włącznie z odcięciem klienta i poinformowaniu operatora o tym fakcie.
  50.Możliwość ustalenia treści pism.
  51.Wydruk należności przeterminowanych według: rodzaju kontrahentów, wielkości zadłużenia, czasu trwania zadłużenia.
  52.Kwalifikację i ewidencję spraw w sądzie.
  53.Kwalifikację i ewidencjonowanie spraw o odcięcie wody.
  54.Ustalanie minimalnych kwot na noty odsetkowe i wezwania do zapłaty.
  55.Współpracę z czytnikiem kodów kreskowych.